Asmens duomenų tvarkymo politika

Krizių tyrimo centras (KTC)

Asmens duomenų tvarkymo politika

1. Įžanga

Naudodami mūsų paslaugas patikite mums savo informaciją. Krizių tyrimo centre (KTC) mes rūpinamės Jūsų privatumu. Suprantame, kad tai didelė atsakomybė ir labai stengiamės apsaugoti informaciją bei leisti jums ją valdyti. Aukšti kokybės standartai ir aktyvi informacijos saugumo kontrolė leidžia mums apsaugoti mūsų informacinėse sistemose esančius svarbiausius ir jautriausius Jūsų asmens duomenis. Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys be Jūsų sutikimo nebus prieinami, pakeisti, prarasti, pašalinti, paviešinti ar atskleisti.

Kad galėtume užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir konfidencialumą, remdamiesi profesionalia pagalba ir besitęsiančiu bendradarbiavimu su mūsų tiekėjais-duomenų tvarkytojais (žr. toliau) sukūrėme asmens duomenų tvarkymo politiką. Ši privatumo politika padės suprasti, kokią informaciją renkame, kodėl ją renkame ir kaip ją galite atnaujinti, tvarkyti, eksportuoti ir ištrinti.

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.


2. Kas turi prieigą?


Duomenų valdytojas

KTC duomenų bazėse esančių Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Krizių tyrimo centras, Eiveniu str. 4 – 512, Kaunas, LT – 50161, Lithuania, Tel. +370 676 22222,
info@myhybridlab.lt, registruotas Lietuvoje, įmonės numeriu 134637880.


Duomenų tvarkytojai

KTC pasikliauna ilgalaikiu bendradarbiavimu su priede (1) išvardintais duomenų tvarkytojais. Su šiais duomenų tvarkytojais KTC yra pasirašęs sutartis (BDAR 28-29 str.) ir užtikrina, kad šie duomenų tvarkytojai laikosi BDAR reikalavimų.


Trečiosios šalys – duomenų gavėjai

Nei duomenų valdytojas, nei duomenų tvarkytojas negali perduoti vartotojų asmens duomenų trečiosioms šalims. Kad galėtų tiekti tam tikras sutartyje numatytas paslaugas KTC programų kontekste, duomenų tvarkytojas pasitelkia priede (2) išvardintas trečiąsias šalis kaip duomenų gavėjus šiems konkretiems tikslams įgyvendinti, todėl asmens duomenys gali būti tiekiami šioms trečiosioms šalims. Šios trečiosios šalys turi leidimą tvarkyti asmens duomenis tik šiais konkrečiais tikslais ir pagal turimus apribojimus. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes yra leidžiamas tik esant Komisijos sprendimui apie apsaugos lygio tinkamumą arba taikant tinkamas apsaugos priemones, kaip nurodyta BDAR 45-46 str.


Jūs (duomenų subjektas)

Kiekvienas vartotojas, prisiregistravęs svetainėje myhybridlab.com. gali matyti savo asmens duomenis. Savo paskyroje Jūs galite atnaujinti didžiąją dalį savo vartotojo duomenų; norint pakeisti vardus, duomenų tvarkytojas gali paprašyti papildomos dokumentacijos.


Įsipareigojimai dėl KTC partnerių

Visi tiekėjai, prieš pradedant naudoti jų paslaugas KTC duomenų bazėse, yra kruopščiai patikrinami. Visiems tiekėjams taikomas tinkamumo kriterijus yra galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų (taip pat ir BDAR) atitikimas. Bendradarbiavimas su tiekėjais ir šio bendradarbiavimo sąlygos yra peržiūrimos kasmet, nuolat tikrinamas galiojančių teisinių ir reguliavimo reikalavimų atitikimas. Jei tiekėjas neatitinka šių reikalavimų, bendradarbiavimas gali būti nutraukiamas.

Pagal galiojančius įstatymus, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas Jūsų duomenis gali atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 • Valstybinėms/reguliavimo ir/ar teisėsaugos institucijoms.
 • Vidiniams/išoriniams auditoriams.
 • Pagal teismo šaukimą, teismo sprendimą ar kitą juridinį, reguliavimo ar teisminį procesą; įtvirtinant ar pasinaudojant juridinėmis duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo teisėmis; atsakant į ieškinius; kitais įstatymuose numatytais atvejais.
 • Kai duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas mano, jog būtina ištirti, užkirsti kelią ar sustabdyti nelegalią veiklą; saugant ir ginant duomenų tvarkytojų, vartotojų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą.
 • Įvykus įmonių sandoriui, pavyzdžiui, atskyrimui, sujungimui, konsolidacijai, turto pardavimui ar mažai tikėtinu bankroto atveju.
 • Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo filialams.
 • Partneriams, reklamuotojams ar investuotojams duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas gali perduoti TIK apibendrintus ir nuasmenintus duomenis.

3. 3. Kokius duomenis mes tvarkome ir kodėl?


Visi duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant teisėtų interesų. Programų kūrimo metu, duomenų valdytojas sukūrė duomenų aprašą. Mes ketiname rinkti ir tvarkyti tik tuos duomenis, kurie yra būtini žemiau išvardintiems tikslams įgyvendinti.

Priede (3) išvardinti duomenys, kurie gali būti renkami, ir jų rinkimo tikslai (atnaujinama kasmet).

Jei norite peržiūrėti išsamų duomenų aprašą ar gauti daugiau informacijos apie duomenų tvarkymo tikslus, susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu.


4. Kiek laiko mes saugome asmens duomenis?


Pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenis saugo tik tiek, kiek tai yra būtina tikslo, kuriam jie visų pirma buvo surinkti, įgyvendinimui. Atsižvelgiant į šį principą, taikomos tokios saugojimo trukmės (taikoma kasmet):

 • Kursų ir sertifikatų duomenys: nuasmeninimas po 10 metų nuo tam tikros kvalifikacijos galiojimo pabaigos (saugoma: valstybė, įvertinimas, gimimo metai, profesija).
 • Narystės duomenys: nuasmeninimas po 10 metų nuo paskutinės narystės datos (saugoma: valstybė, gimimo metai, profesija).
 • Apskaitos duomenys: senesnė nei 10 metų senumo informacija yra ištrinama.
 • Asmens duomenys: nuasmeninimas po 10 metų nuo paskutinio prisijungimo (saugoma: valstybė, gimimo metai, profesija, kursų/sertifikatų duomenys (žr. aukščiau), narystės duomenys (žr. aukščiau)).
 • Pateikti klausimai: praėjus 2 metams po klausimo išsprendimo informacija yra ištrinama.
 • Atsarginė duomenų kopija bus ištrinama po 180 dienų nuo kopijos padarymo.

5. Kaip mes užtikriname saugumą?

5.1 Saugumo užtikrinimas

Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimų, praradimo ar sunaikinimo, mūsų programose yra įdiegtos šios saugumo priemonės (neišsamus sąrašas):

 • Visi duomenys yra šifruojami tiek saugant, tiek perduodant (tikrinant) juos tarp paslaugos tiekėjo ir Jūsų naršyklės.
 • Asmens duomenys yra prieinami tik prisijungus su asmeniniu, unikaliu naudotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • Slaptažodžiai yra nematomi ir niekada nesiunčiami el. paštu, taip pat jie yra neprieinami kitiems asmenims, tame tarpe ir duomenų tvarkytojo darbuotojams.
 • Archyvuojamos visų duomenų atsarginės kopijos.
 • Jūsų asmens duomenų pakeitimai išsaugomi kartu su pakeitimus atliekančio asmens informacija, laiko žyma ir IP adresu.
 • Mes netiekiame duomenų gavėjams vartotojų duomenų eksportavimo galimybės; tik mokymų centrai gali eksportuoti tam tikro kurso dalyvių duomenis, kad galėtų jiems siųsti su kursu susijusią informaciją.

5.2 Asmens duomenų saugumo pažeidimai

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, dėl kurio gali kilti pavojus Jūsų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas privalo per 72 valandas nuo to laiko, kai buvo aptiktas pažeidimas, pranešti apie pažeidimą priežiūros institucijai (kaip nurodyta BDAR 55 str.).

Esant didelei rizikai, nepažeidžiant BDAR 34 str. 3 paragrafo nuostatų, duomenų valdytojas turi pranešti Jums apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, suteikdamas informaciją apie šio pažeidimo kilmę, galimas pasekmes ir kontaktinę informaciją išsamesnei informacijai gauti.


6. Kokios yra Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?


Jei Jūsų užklausa nėra atmetama kaip perteklinė ar nepagrįsta, Jūs galite pasinaudoti šiomis su mūsų programose tvarkomais Jūsų asmens duomenimis susijusiomis teisėmis:

 • Pareikalauti informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Pareikalauti, kad duomenų valdytojas pakeistų ar ištaisytų neteisingus Jūsų asmens duomenis.
 • Pareikalauti pašalinti Jūsų asmens duomenis tam tikrose situacijose, kurios nurodomos galiojančiuose duomenų apsaugos teisės aktuose.
 • Pareikalauti apriboti duomenų tvarkymą tam tikrose situacijose, kurios nurodomos galiojančiuose duomenų apsaugos teisės aktuose.
 • Pareikalauti visų duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo turimų Jūsų duomenų kopijos standartiniu formatu duomenų perkėlimo tikslu.
 • Atsiimti savo sutikimą.

Norėdami peržiūrėti visas savo, kaip duomenų subjekto, teises, skaitykite Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Savo teisėmis galite pasinaudoti užpildydami ir pateikdami užklausą mūsų internetinėje svetainėje.

Duomenų valdytojas pasilieka teisę pagrįstai apmokestinti perteklines užklausas.


6.1 Jūsų asmens duomenų keitimas ir taisymas

HybridLab leidžia duomenų subjektams patiems keisti tvarkomus asmens duomenis. Jei Jums nepavyksta atlikti duomenų pakeitimų ar pataisymų, galite susisiekti su duomenų valdytoju užpildydami užklausą svetainėje
myhybridlab.com.


6.2 Jūsų asmens duomenų pašalinimas

Kai duomenų subjektas pateikia KTC užklausą dėl duomenų pašalinimo, atliekama standartinė procedūra.

Kadangi toks veiksmas yra negrįžtamas, norėdamas pašalinti asmens duomenis duomenų subjektas turi pateikti užklausą prisiregistravęs svetainėje myhybridlab.com ir identifikacijos tikslu pridėti savo ID kortelės/paso kopiją. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti užklausos autentiškumą, gali išsiųsti pranešimą el. paštu.

Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas įvertins užklausos pobūdį ir patikrins, kokie duomenys turi būti pašalinti iš skirtingų duomenų bazių, laikantis BDAR reikalavimų.

Jei programoje yra naudojami asmens duomenys, valdytojas juo pašalins iš programos/sistemos duomenų bazės ir per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos dėl asmens duomenų pašalinimo pateikimo pritaikys nuasmeninimo procedūras. Duomenų valdytojas per 30 kalendorinių dienų praneša duomenų subjektui apie duomenų pašalinimą išsiųsdamas pranešimą (el. paštu). Jei duomenų valdytojas negali patenkinti duomenų pašalinimo užklausos, su duomenų subjektu per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos pateikimo susisieks duomenų apsaugos pareigūnas ir informuos apie tokį sprendimą ir jo pagrindimą.

Visi asmens duomenys, kuriuos Jūs paprašysite pašalinti, iš visų atsarginių kopijų bus išvalyti per 180 dienų.

PERSPĖJIMAS: asmens duomenų pašalinimas gali lemti negrįžtamą asmeninių nuorodų ar įrodymų apie narystes, mokymus, sertifikatus ar kvalifikacijas praradimą. Vis dėlto duomenų valdytojas kaip savo atsakomybių įgyvendinimo įrodymą saugo atspausdintą duomenų pašalinimo užklausos kopiją. Tokios atspausdintos kopijos nebus tvarkomos nei automatizuotai, nei katalogavimo sistemose, todėl joms netaikomi BDAR reikalavimai (BDAR reglamento 2 str., 1 pastraipa).


6.3 Tam tikrų tvarkymo būdų apribojimas

Duomenų subjektas gali užsiprenumeruoti ar atsisakyti naujienlaiškių, grupinių ar kito pobūdžio pranešimų prenumeratos tam skirtame subjekto paskyros puslapyje svetainėje myhybridlab.com Duomenų subjekto išsaugoti pakeitimai pradeda veikti per vieną savaitę.

Atsisakyti el. laiškų su naujienomis, pranešimais apie renginius ar paslaugas taip pat galima spustelėjus prenumeratos atsisakymo mygtuką ar nuorodą kiekvieno naujienlaiškio ar grupinio el. laiško pabaigoje.

Vis dėlto, kol duomenų subjektas yra įregistruotas kurse ir kol kursas yra aktyvus, mokymų centras gali pasiekti asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis. Kadangi mokymų centras negali organizuoti kursų, neturėdamas galimybės susisiekti su kursų dalyviais, registruojantis į kursą būtina suteikti šį leidimą.


6.4 Galimybė gauti visų Jūsų duomenų kopiją – duomenų perkeliamumas

Priede (1) nurodoma, kaip duomenų subjektas gali peržiūrėti visus duomenų valdytojo (tvarkytojo) sistemose esančius savo asmens duomenis.

Duomenų subjektas gali paprašyti savo asmens duomenų ir kvalifikacijų kopijos elektroniniu formatu duomenų perkėlimo tikslu. Duomenų valdytojas nėra atsakingas už šių duomenų formato tinkamumą kitoms sistemoms.


6.5 Sutikimo atsiėmimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą. Vis dėlto sutikimo atsiėmimas nepakeičia duomenų valdymo teisėtumo iki sutikimo atsiėmimo.


7. Kaip galite suteikti sutikimą?


Patvirtindami šią privatumo politiką ir pateikdami asmens duomenis svetainėje myhybridlab.com, Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad duomenų valdytojas tvarkytų Jūsų duomenis nurodytais tikslais.

Duomenų valdytojas trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenis perduos tik gavęs Jūsų asmeninį sutikimą. Ši sąlyga galioja ir tvarkant asmens duomenis ne ES teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar šių valstybių duomenų apsaugos tinkamumą Europos Komisija yra patvirtinusi ar nepatvirtinusi. Kai bus reikalinga, bus paruoštas duomenų perdavimo susitarimas pagal sutarčių sąlygas, nurodytas ES Komisijos nutarime C(2010)593 Standartinės sutarčių sąlygos (duomenų tvarkytojai).


8. Su kuo galite susisiekti?


Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką arba norite pasinaudoti aukščiau aprašytomis duomenų subjekto teisėmis, susisiekite su duomenų valdytoju el. paštu
info@myhybridlab.com

KTC Asmens duomenų tvarkymo politikos 1 priedas

Duomenų tvarkytojų sąrašas

Žemiau pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys, valdžios institucijos, agentūros ar kitos kontroliuojančios įstaigos, kurios duomenų valdytojo vardu tvarko* asmens duomenis (BDAR reglamento 4 ir 8 straipsniai).

DUOMENŲ TVARKYTOJAITIKSLAS (-AI)DUOMENŲ KOPIJAKONTAKTAI
NavisionApskaitaKlientai gali kreiptis sukurtų sąskaitų faktūrų kopijų.dynamics.microsoft.com/en-us/nav-overview
Zendesk ChatKlientų aptarnavimo sistemaKlientų aptarnavimo sistemą galima pasiekti internetiniame puslapyje myhybridlab.com.
Ir kreiptis (jei reikia) bendravimo istorijos kopijos.
zopim.com
Totara
 • Kurso medžiaga
 • Nuotolinio mokymosi sistema
 • Asmens duomenų bazė
 • Kursų administravimas
 • Internetinė parduotuvė
Galima atsispausdinti reikiamus puslapius su surinktais duomenimis.
Taip pat galima sukurti ir atspausdinti asmeninių duomenų, kvalifikacijų ir kursų istorijos ataskaitas.
totaralms.com
MailgunNaudotojų el. laiškaiEl.pašto adresai saugomi priklausomai nuo to, kokioms grupėms duomenų subjektas priklauso.mailgun.com
ExtLMS
 • Vertimo valdymas
 • Simuliacinio mokymo valdymas
 • Mokymų medžiagos kūrimas ir tobulinimas
Vertėjai gali paprašyti savo veiklos ataskaitos parašydami el. laišką adresu info@myhybridlab.comGalima atsispausdinti reikiamus su simuliaciniu mokymu ir mokymų medžiaga susijusius duomenis.lms.myhybridlab.com
PowerBIDuomenų analizės įrankisDuomenys saugomi ir naudojami statistinei mokymų parametrų analizei.powerbi.microsoft.com
JiraDefektų valdymo sistemaAsmeniniai vartotojų duomenys gali būti laikinai saugojami Jira sistemoje siekiant tobulinti MYHYBRIDLAB.atlassian.com
G Suite
 • El. pašto programa (Gmail)
 • Biuro dokumentų kūrimo įrankiai (Google Docs)
 • Dokumentų saugykla (Google Drive)
 • Kalendorius
 • Bendravimo platforma (Hangout)
Komunikacijos ir biuro dokumentai su asmeniniais kurso dalyvių duomenimis gaunami iš užsakovų.google.com
Microsoft OfficeBiuro programosBiuro dokumentai su asmeniniais kurso dalyvių duomenimis gaunami iš užsakovų.microsoft.com
SolinkVideo medžiaga vertinimuiVideo duomenys naudojami asmens atpažinimui kursų metu, kursų įvertinimui ir kokybės užtikrinimui.solinkcloud.com
Dahua Smart PSSVideo medžiaga vertinimuiVideo duomenys naudojami asmens atpažinimui kursų metu, kursų įvertinimui ir kokybės užtikrinimui.dahuasecurity.com

* bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, automatiškai arba rankiniu būdu atliekamas su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais. Pavyzdžiui, rinkimas, registravimas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, paieška, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip padarant prieinamus, sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas

KTC Asmens duomenų tvarkymo politikos 2 priedas

Duomenų gavėjų sąrašas

Žemiau pateiktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, valdžios institucijoms, agentūroms ar kitoms įstaigoms atskleidžiami asmens duomenys, nepriklausomai nuo to, ar tai yra trečioji šalis (BDAR reglamento 4 str. 9 straipsnis).

DUOMENŲ GAVĖJAITIKSLAS (-AI)APRIBOJIMAI
Europos gaivinimo taryba - ERC (European Resuscitation Council)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Amerikos širdies asociacija - AHA (American Heart Association)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Amerikos chirurgų kolegija -(American College of Surgeons)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Specializuotos reanimacinės pagalbos darbo grupė - ALSG (Advanced Life Support Group)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Amerikos šeimos gydytojų akademija - AAFP (American Academy of family physicians)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Kursų instruktoriaiKursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie kursų dalyvių individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų, susijusių su jų kursais.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Mokymų centraiKursų administravimas
 • Galimybė pagal įgaliojimą susipažinti su asmens duomenimis arba aiškiai (bet privalomai) patvirtinus kurso dalyviui.
 • Palengvintas adreso duomenų eksportavimas kursų lygiu, siekiant išsiųsti kurso medžiagą
  (jei taikoma).
Kursų direktoriusDalyvių sertifikavimas
 • Prieiga prie asmeninių duomenų, susijusių su mokymų centrų prieigos leidimais.
 • Nėra eksportavimo įrankio.

KTC Asmens duomenų tvarkymo politikos 3 priedas

Duomenų valdytojo renkami duomenys ir rinkimo tikslai

RENKAMI DUOMENYSTIKSLAIPRIVALOMA
Vardas/PavardėUnikali asmenų identifikacijaTaip
Papildomi pavadinimai
 • Vardas - fonetiškai
 • Pavardė - fonetiškai
 • Antrasis vardas
 • Alternatyvus pavadinimas
Pranešimų suasmeninimui parengtuose pranešimų šablonuoseNe
Naudotojo vardasUnikali asmenų identifikacijaNe
El. pašto adresas
 • Bendravimas su naudotojais (duomenų subjektais)
 • Grįžtamasis ryšys
 • Unikali asmenų identifikacija
Konkrečioms grupėms1
El. pašto rodymasBendravimas su naudotojais (duomenų subjektais)Ne2
LytisStatistikaiNe
Gimimo dataNorint išvengti dvigubų įrašų, jei pasitaikytų naudotojai tokiu pat vardu, pavardeTaip
Asmens kodasUnikali asmenų identifikacijaNe
ŠalisStatistikaiNe
 • Apskritis
 • Savivaldybė
 • Miestas/miestelis
 • Statistikai
 • Prekių (pvz. mokymo medžiagos, sertifikatų) pristatymui
Taip
AdresasPrekių (pvz. mokymo medžiagos, sertifikatų) pristatymuiTaip
Pašto kodasPrekių (pvz. mokymo medžiagos, sertifikatų) pristatymuiNe
Laiko juosta
 • Statistikai
 • Mokymams
Ne
Telefono numeris
 • Bendravimas su naudotojais (duomenų subjektais)
 • Grįžtamasis ryšys
 • Unikali asmenų identifikacija
Taip
 • Mobilaus telefono numeris
 • Papildomas telefono numeris
 • Fakso numeris
 • Tinklapis
 • Darbo telefono numeris
 • Bendravimas su naudotojais (duomenų subjektais)
 • Unikali asmenų identifikacija
Ne
 • Organizacija
 • Skyrius
 • Pareigos
StatistikaiNe
 • Bendras darbo stažas
 • Darbo stažas paskutinėse pareigose
StatistikaiNe
Išsilavinimas
 • Įstaiga
 • Diplomo numeris
 • Specialybė
 • Diplomo išdavimo data
 • Diplomo serijos nr.
 • Licencijos nr.
 • Licencijos išdavimo data
 • Licencijos serijos nr.
StatistikaiNe
Naudotojo nuotraukaAsmens atpažinimui kursų metuNe
Pomėgių sąrašasStatistikaiNe
Siekiama pozicijaStatistikaiNe
Skype naudotojo vardasStatistikaiNe
SlaptažodisPrisijungimo saugumasTaip
Naujas slaptažodisPrisijungimo saugumasNe
KalbaInformacijos pateikimas norima (pažįstama) kalbaNe
Dalyvio istorijaStatistikaiNe
Kursų istorija
 • Sertifikatų pagrindimas
 • Naudotojų grįžtamasis ryšys ir kursų kokybės vertinimas
Taip
Kursų vertinimo rezultatai
 • Sertifikatų sukūrimui
 • Statistikai
Taip1
Sertifikatai
 • Sertifikatų pagrindimas
 • Sertifikatų pristatymas ir resertifikavimas
Taip
Užsakymų registras
 • Laukiančių užsakymų užbaigimas
 • Ankstesnių užsakymų apžvalgos pateikimas klientams
Taip
Renginių vieta ir istorijaVizuoalizuoti duomenų valdytojo vykdomų renginių vietąTaip
Kursų apklausos duomenysKursų kokybės vertinimasTaip
Video duomenys
 • Asmens atpažinimui kursų metu
 • Kursų įvertinimui ir kokybės užtikrinimui
 • Pasirinkto mokymo metodo užtikrinimui.
 • Vaizdo stebėjimas leidžia vertinti mokymo procesą didesniam ekspertų skaičiui.
 • Nesukelia papildomo streso mokymų dalyviams.
 • Mokymų dalyviai ir instruktoriai turi galimybę stebėti, vertinti ir koreguoti savo veiksmus.
Taip

1Instruktoriai, instruktoriai kandidatai, koordinatoriai, kursų direktoriai, edukatoriai.

2Papildomai duomenų subjektas gali pasirinkti ar pasidalyti savo el.pašto adresu su kitais kursų dalyviais, ar ne.